viernes, 14 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Almassora acaba amb les factures pendents de pagament

Intervenció descarta retencions de rebuts i confirma la reducció del termini de pagament

L’interventor municipal d’Almassora ha presentat el control financer del segon trimestre de 2018, període en el qual ha constatat la inexistència de factures retingudes pendents de pagament. Este departament destaca també en el seu informe el descens del període mitjà de liquidació d’estos comptes pendents amb els proveïdors externs de béns o serveis.

Segons esta part, els 21 dies de termini mitjà suposen la millor dada del segon trimestre de la legislatura.

“No queden retingudes factures presentades que anaren dirigides als òrgans o entitats de la respectiva Administració en cap de les fases del procés”, assenyala el document elaborat per l’interventor, que també destaca com “molt àgil” el procediment de tramitació de factures fins al punt de reduir a 21,01 dies de mitjana el termini de pagament des que es presenta la factura fins que es paga.

En este sentit, el departament ha elaborat una estadística per a comprovar la millora dels indicadors entre 2016 i 2018. Totes les dades analitzades han evolucionat positivament. Així, el registre d’entrada al registre de factura ha caigut de 2,1 a 0,1 dies en tres exercicis, d’igual forma que la posada a la disposició del gestor, que ha passat de 4 a 3,07 dies. Seguint el procés habitual, la tramitació de la conformitat pel gestor s’ha reduït de 2,6 a 2,12 dies, igual que la tramitació de l’aprovació, que ha descendit de 8,7 a 7,39 dies.

En últim terme, l’indicador de la tramitació del pagament ha passat de 10,1 a 8,33 dies.
La suma de tots els ítems ha generat una reducció dels terminis, en passar dels 27,5 dies en el segon trimestre de 2016 als 21,01 dies del mateix període en l’exercici vigent, tal com ha destacat el regidor d’Hisenda, Santiago Agustí.

“La millora de les dades econòmiques és una realitat com pot comprovar tota la ciutadania des de la pàgina web municipal, on està a la seua disposició l’informe de control financer que elabora l’interventor i el quadre que plasma l’evolució de les xifres”, segons les mateixes fonts.

L’edil ha recordat que l’Ajuntament d’Almassora està adherit a la plataforma FACE per al registre de les factures electròniques. En este sentit, ha incidit que el consistori va eximir en 2015 de presentar factura electrònica als proveïdors que presentaren béns o serveis per import inferior a 5.000 euros.

No obstant això, en 2016 va eliminar aquesta exempció i “tots els proveïdors de societats amb responsabilitat limitada han de presentar factura electrònica excepte aquelles que es tramiten per bestreta de caixa fixa”, segons assenyala la Intervenció.

Este departament ha col·laborat també en la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per espectacles que permetrà reduir el preu de l’abonament cultural la pròxima temporada. A més de l’abonament global, els interessats podran retirar solament les entrades per a teatre i cinema familiar (63 euros) o versió digital (42 euros).

Últimas noticias

Contenido relacionado