lunes, 15 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Aquestes són les bases sobre la competència lingüística que han d’acreditar els funcionaris valencians

Base 1. Competència lingüística

A fi de fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a relacionar-se en la llengua oficial de la seua elecció davant les administracions valencianes, s’ha de garantir la competència lingüística de  totes les persones que hi treballen.

Base 2. Capacitació lingüística del personal al servei de les administracions valencianes

El personal al servei de les administracions valencianes ha de disposar d’un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials que el faça apte per a desplegar les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Base 3. Ensenyament i reciclatge

El Govern de la Generalitat ha de garantir l’ensenyament del valencià al personal al servei de les administracions valencianes i ha de fomentar mesures de reciclatge d’aquest personal.

Base 4. Relacions de llocs de treball

Les relacions de lloc de treball de les administracions valencianes han d’incloure el nivell requerit de coneixement valencià en els termes que s’establiran reglamentàriament.

Base 5. Processos de selecció

En el procés de selecció per a accedir a places de qualsevol tipus de personal de les administracions valencianes s’ha d’acreditar el coneixement de valencià en el grau que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i d’adequació entre el nivell d’exigència i les funcions corresponents.

Base 6. Provisió dels llocs de treball

El coneixement de valencià s’ha d’acreditar en la provisió dels llocs de treball en qualsevol dels sistemes de provisió establerts per les normatives aplicables a cada àmbit. Els sindicats representatius del personal de cada administració negociaran la seua aplicació i els nivells de valencià mínims a exigir a cada lloc de treball.

Base 7. Exempcions en l’àmbit sanitari i de la salut

Excepcionalment, en l’àmbit sanitari i de la salut, i en garantia dels serveis públics, si hi ha necessitat de personal i aquest no disposa de la competència lingüística acreditada, l’òrgan competent en matèria de personal de les conselleries corresponents podran proveir els esmentats llocs de treball amb caràcter no definitiu, mitjançant un informe que ha d’establir la vigència i l’extensió de l’exempció esmentada.

Base 8. Transitorietat

A fi de facilitar que totes les persones puguen assolir i acreditar la competència lingüística requerida en els processos de selecció i en els de provisió de llocs de treball, els nivells de coneixement lingüístic establerts entraran en vigor a l’any de la publicació

oficial de la llei de la funció pública valenciana.

Base 9. Col·laboració

Les organitzacions sindicals signants d’aquest acord ofereixen a la Generalitat Valenciana la seua col·laboració per donar ple compliment i efectivitat a aquestes bases, en benefici de la ciutadania valenciana, des de l’ús normal de la llengua pròpia i de la millora de l’Administració pública.

Últimas noticias

Contenido relacionado