domingo, 14 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell reforça el paper de l’AVL per a fixar les formes correctes de la toponímia valenciana

D’esta forma, els municipis no podran utilitzar denominacions que no hagen sigut autoritzades per l’òrgan competent de la Generalitat i la nova denominació del municipi s’adequarà a la seua tradició històrica i lingüística. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) és la institució que té la competència per a fixar les formes lingüísticament correctes de la toponímia valenciana. Les formes corresponents a la denominació dels municipis i altres entitats locals seran proposades al Consell per a la seua aprovació oficial.

També les administracions locals i la resta de poders públics de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua l’emissió d’informes o dictàmens i la realització d’estudis en matèria d’onomàstica. En exercici d’esta competència, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua revisarà, a petició de la Direcció general d’Administració Local, o, si escau, de la respectiva entitat local interessada, la denominació oficial dels topònims dels municipis valencians per a la seua adaptació per qüestions formals.

Criteris per a l’alteració de la denominació

La forma oficial dels municipis podrà ser en valencià o en castellà, segons la zona de predomini lingüístic on estiguen situats, o en les dues llengües. En el cas de l’aprovació de la doble denominació oficial en les dues llengües o les denominacions oficials bilingües, els dos noms apareixeran separats per una barra, d’acord amb el següent ordre:

– En el cas dels municipis els territoris dels quals siguen de predomini valencià-parlants, en primer lloc anirà la denominació en la forma valenciana, seguit de la barra i el nom en castellà.

– En el cas dels municipis els territoris dels quals siguen de predomini castellà-parlant, aniran en primer lloc el nom en castellà i, a continuació, la barra i el nom en valencià.

Així mateix, no es podrà utilitzar el guió per a separar els dos elements en els casos de denominacions bilingües. Este element gràfic es reservarà únicament per als casos en què dos municipis s’unisquen per a constituir un altre. L’elecció d’una de les dues denominacions oficials aprovades es durà a terme en funció del context lingüístic utilitzat. Per tant, els municipis que tinguen una denominació oficial bilingüe utilitzaran la forma valenciana en contextos orals o escrits en valencià i la forma castellana en contextos orals o escrits en castellà, sense perjudici de l’obligació que imposa la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià als municipis que hagen optat per una denominació bilingüe.

Igualment, l’article inicial (el, la, l, els) en els topònims en la seua forma valenciana, es mantindrà davant del nom de les entitats de població que ho hagen conservat i hauran de figurar en minúscula. A més, la preposició medial i article personal (de, en, d’en) en els topònims en la seua forma valenciana hauran de figurar en minúscula. No s’autoritzarà l’alteració del nom del municipi quan el proposat siga idèntic a un altre existent o puga produir confusions en la identificació de les Administracions Públiques.

Pel que fa als noms de les entitats locals menors, seran en valencià o en castellà, segons la zona de predomini lingüístic on estiguen situades. El nom oficial de les mancomunitats de municipis serà en valencià o en castellà, segons la zona de predomini lingüístic de les poblacions que les constituïsquen. Quan la denominació de la mancomunitat integre el dels municipis que la constituïsquen haurà de respectar-se el nom oficial d’estos.

Procediments per a l’alteració de la denominació

El procediment per a l’alteració de la denominació del municipi es podrà iniciar:

– D’ofici, per l’entitat local interessada, mitjançant acord del Ple adoptat per majoria simple. En l’acord d’inici s’ordenarà la realització dels actes d’instrucció que resulten necessaris.

– A sol·licitud dels veïns del municipi, prèvia petició raonada i per escrit. En este cas, l’ajuntament en Ple, en el termini d’un mes, haurà de pronunciar-se per acord per majoria simple, sobre l’inici del procediment, rebutjant o admetent la proposta veïnal.

En la instrucció del procediment, se seguiran els següents tràmits:

– S’hauran de recaptar els informes justificatius i tècnics on es raone adequadament el canvi que es proposa. A estos efectes, la documentació necessària que s’incorpore en l’expedient tramitat per l’entitat local haurà d’incloure un estudi tècnic, subscrit per un expert en lingüística, en el qual s’exposen detalladament els fonaments històrics i lingüístics del canvi de denominació del municipi proposat.

– Una vegada recaptats estos informes, i amb anterioritat al tràmit d’informació pública, s’aprovarà l’acord de denominació del municipi.

– Tràmit d’informació pública i resolució, si escau, de les reclamacions presentades.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua prestarà als municipis interessats que ho sol·liciten l’assistència i la col·laboració necessàries amb la finalitat d’elaborar l’estudi.

Pel que es refereix a l’acord d’aprovació, el canvi de denominació del municipi requereix la prèvia aprovació per acord del Ple de l’entitat local interessada, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació local. A més, l’acord plenari contindrà les raons justificatives del canvi de denominació proposat. De la mateixa manera, l’expedient serà sotmés a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci a través de mitjans electrònics en la seu electrònica de la respectiva entitat local i en el butlletí oficial de la província respectiva, a l’efecte que qualsevol persona, física o jurídica, puga examinar l’expedient i formular les al·legacions que estime pertinents.

En finalitzar el període d’informació pública, el ple de l’entitat local resoldrà les al·legacions presentades i procedirà a l’aprovació definitiva del canvi de denominació del municipi per majoria absoluta. En el cas que no s’haguera presentat cap reclamació en el tràmit d’informació pública no serà necessària l’adopció d’un nou acord d’aprovació. L’entitat local interessada remetrà l’expedient complet tramitat a Presidència de la Generalitat. Si l’expedient no reuneix la documentació necessària exigida per este decret es requerirà a l’entitat local perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit.

Tramitació pels òrgans de la Generalitat

L’òrgan competent per a la tramitació del procediment de canvi de denominació del municipi serà la Direcció general d’Administració Local, i el procediment s’iniciarà en la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seua tramitació. Completat l’expedient, se sol·licitaran per la Direcció general d’Administració Boja, els següents informes preceptius, i que tindran caràcter vinculant:

– Informe a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que serà emés en el termini de dos mesos, a explicar des de la data de la sol·licitud. L’AVL podrà proposar alternatives que considere més adequada tècnica i històricament o advertir si hi ha incorreccions lingüístiques.

– Informe al ministeri competent responsable del Registre d’entitats locals estatal, perquè es pronuncie sobre l’existència d’inscripció en este registre, d’una denominació idèntica al canvi de denominació proposat o que si escau, puga produir confusions en l’organització dels serveis públics.

En el cas d’emetre’s informe desfavorable per part de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o del ministeri, es donarà trasllat a l’entitat local interessada perquè emeta al·legacions en el termini d’un mes. L’entitat local emetrà les consideracions que estime oportunes mitjançant acord plenari per majoria absoluta. En el cas que el municipi no es pronuncie en el termini legalment establit, se li considerarà perdut el dret a este tràmit.

Una vegada instruït l’expedient, la Direcció general d’Administració Local proposarà al President de la Generalitat que eleve la corresponent proposta d’acord al Consell sobre el canvi de denominació del municipi. Finalment, correspon al Consell, mitjançant decret, la competència per a resoldre el procediment de canvi de denominació del municipi. El decret del Consell es notificarà a l’entitat local interessada i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la qual cosa posarà fi a la via administrativa.

Últimas noticias

Contenido relacionado