domingo, 14 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Benicarló aprovarà un Pressupost per al 2016 «pensat per a la ciutadania»

El regidor d’Economia i Hisenda, Carlos Flos, ha detallat el contingut del Pressupost General de l’Ajuntament per al 2016 que aquesta nit aprovarà el Ple i que suma un total de 21.718.253,25 euros, una xifra que suposa un increment del 8% respecte del pressupost de 2015. Segons ha explicat Carlos Flos, «es tracta d’un pressupost sense imposicions, consensuat amb cadascun dels regidors de l’equip de govern i pensat de cara a la ciutadania».

En el capítol de despeses, destaquen les despeses de personal (8,1 milions d’euros); la despesa corrent (serveis, energia elèctrica, neteja, recollida de residus, conserges, jardineria, manteniment de clavegueram, etc.) que puja a 7,8 milions d’euros; la despesa financera (per a pagar interessos de préstecs), que suma 257.000 euros; i les transferències corrents (OACSE, UNED, Cambra de Comerç, Consorci de Bombers, renda garantida, protecció civil, subvencions a entitats, etc.), que sumen en conjunt 1,3 milions d’euros, on s’han incorporat 200.000 euros per a finançar el programa XarxaLlibres; i finalment, els passius financers, que són els 1,5 milions d’euros que pagarà l’Ajuntament en concepte d’amortització de préstecs.

En aquest apartat de despeses s’ha incorporat un capítol de fons de contingència amb un total de 872.000 euros que serviran per a afrontar pagaments procedents d’anys anteriors, com la part proporcional de la paga extra dels funcionaris (que s’havien d’haver reservat del pressupost de 2012), factures anteriors sense consignació (més de 200.000 euros), una revisió de preus que sol·licita l’empresa de recollida de residus (368.000 euros) i altres pagaments en concepte d’interessos pel retard en el pagament de la urbanització del Sector 7. «En total -ha dit el regidor d’Hisenda-, hem hagut d’incloure quasi un milió d’euros per fer front a deutes i pagaments procedents d’exercicis anteriors».

Pel que fa als ingressos, els impostos directes (IBI, IAE, Impost de vehicles) suposen un total de 9,9 milions d’euros; en impostos indirectes (llicències d’obres) s’han previst en 93.000 euros; les taxes i preus públics (subministrament d’aigua, recollida de residus, taxes de cementeri, taxa d’expedició de documents, guals, multes, ingressos de festes, etc.) sumaran 4,3 milions d’euros; l’aportació les diferents administracions serà de 5,6 milions d’euros; i finalment, els ingressos patrimonials (cànons, zona blava, etc.) s’han previst en 121.000 euros.

El capítol d’inversions inclou un total d’1,6 milions d’euros que es destinaran a una gran diversitat de projectes, com la renovació i reparació de parcs infantils, nous vehicles per a la brigada municipal, un cadafal de bous per a persones amb discapacitat, material per a Policia Local, mobiliari per a la Biblioteca i per a l’arxiu municipal, equipament per al Conservatori, material esportiu, obres d’accessibilitat per a la plaça de la Constitució, pavimentació de la plaça de Blasco Ibáñez, reasfaltat del camí de la Fossa del Pastor, equipament informàtic, etc. A més, també s’ha previst una inversió per a equipar alguna de les platges de Benicarló per a la presència d’animals. Pel que fa a les noves dependències de la Biblioteca Manel Garcia Grau, no es detallen en les inversions perquè es realitzaran amb finançament extern.

L’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats) tindrà un pressupost de 3.138.000 euros.

Últimas noticias

Contenido relacionado