sábado, 20 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell aprova el Decret de Plurilingüisme educatiu

L’objecte del decret és regular l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües curriculars, i la presència en l’itinerari educatiu de llengües no curriculars existents en els centres, en l’ensenyament no universitari, amb l’establiment d’un Programa d’Educació Plurilingüe Dinàmic, que s’aplicarà en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Cicles Formatius i Formació de Persones Adultes valencians de forma progressiva. El curs 2017-2018 s’establirà al segon cicle d’Infantil i les Aules experimentals de dos anys.

El decret segueix les línies establides en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC), que reforça la idea del multilingüisme com a riquesa comuna dels europeus i proposava sis nivells de competència lingüística com a estàndards homologables per a totes les llengües del continent. Alhora, recull la necessitat de corregir els desequilibris de competència i ús del valencià en el conjunt de la població escolaritzada i la manca de domini efectiu de l’anglés com a llengua de comunicació internacional.

Així, es defineix el sistema escolar valencià com un sistema educatiu plurilingüe que té como a llengües curriculars el valencià, com a llengua pròpia; el castellà, como a llengua oficial de l’Estat; l’anglés, com a llengua de comunicació internacional, i altres llengües estrangeres oferides pels centres d’acord amb els seu Projectes Lingüístics de Centre.

S’adapta a la diversitat dels entorns socials i lingüístics valencians

El Programa Plurilingüe Dinàmic s’adapta a la diversitat d’entorns socials i lingüístics valencians. Aquest model s’estructura en tres nivells: Bàsic, Intermedi i Avançat.

Les diferències entre nivells són la distribució d’hores vehiculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. És a dir, quantes hores es fan en anglés, en valencià i en castellà donada la situació sociolingüística de cada entorn educatiu. Aquests nivellsresponen a la necessitat d’adaptar els programes lingüístics a les característiques del propi centre com a punt de partida.

Àrea de competèbcia comunicativa oral

El decret compta amb la incorporació de l’àrea de Competència Comunicativa Oral, que consisteix en sessions de lliure configuració per a practicar qualsevol de les dues llengües oficials o l’anglés, segons el nivell.

L’objectiu d’aquest sessions és augmentar la comprensió i l’expressió d’idees sobre els temes més propers; dotar d’eines comunicatives per desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar l’opinió mitjançant eines com per exemple: els projectes interetapa, suports audiovisuals o musicals, jocs d’enginy i dramatitzacions.

La formació del professorat per a la capacitació per donar classe en diferents llengües és un dels punts més importants del nou decret per tal d’ajudar als centres a fer el trànsit cap al plurilingüisme real. El nou model de formació del professorat de la Conselleria fa una aposta decidida amb un centre específic de formació plurilingüe, que distribuirà formadors plurilingües pel territori amb l’objectiu d’assessorar els equips docents dels centres educatius i generar materials didàctics que permeten realitzar tractaments integrats de llengües a les aules.

El decret està basat en l’aprenentatge integrat de llengües (AICLE): allò que s’aprén a la classe de valencià serveix per a la d’anglés, els continguts de castellà serveixen per a aprendre valencià, etc. Les llengües no són compartiments estancs, i no es poden tractar com a tal.

Els centres educatius proposaran quin nivell dins volen prendre com a punt de partida, en una decisió avalada per 2/3 del Consell Escolar. L’administració serà qui validarà i aprovarà eixa proposta.

A més, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport certificarà el nivells de competència lingüística en valencià i en anglés als nivells intermedis i avançats del programa D’aquesta manera bona part de l’alumnat tindrà títols en llengües sense haver d’examinar-se en la JQCV o les Escoles Oficials d’Idiomes.

El procés d’aplicació acabarà amb la implantació en Batxillerat de 2023

El calendari d’aplicació començarà el curs 2017-2018 i culminarà en la seua implantació al Batxillerat, en 2023. A més de l’educació obligatòria, aquest decret té en compte també els ensenyaments de Formació Professional i Formació d’Adults, que fins ara no s’incorporaven a la normativa de plurilingüisme.

El nou decret que es presenta està fet des d’una perspectiva no només educativa, sinó també social. Així, també s’estableix els mecanismes de col·laboració la futura corporació de ràdio i televisió públiques, per exemple, als quals se’ls demana l’emissió de materials en anglés, a més del valencià vehicular, per reforçar socialment el plurilingüisme.

Últimas noticias

Contenido relacionado