domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell inicia les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal

El Consell ha aprovat iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de neu i fenòmens costaners ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de gener.

Des del 18 de gener fins al 23 de gener, de manera especial, la Comunitat Valenciana es va veure afectada per un temporal de neu, vent, pluja i fenòmens costaners d’una intensitat, extensió i abast inusitats, que han afectat a milers de ciutadans i ciutadanes en la seua capacitat de transport o el seu accés a serveis bàsics com l’aigua, la llum o les comunicacions.

A més, el temporal ha ocasionat importants danys a béns i infraestructures, així com despeses derivades de les actuacions urgents engegades per part de les diferents administracions per a pal·liar els danys i efectes del temporal.

Davant aquesta actuació, és procedent començar les accions per a aconseguir, com més prompte millor, la volta a la normalitat de totes les zones que s’han vist afectades en tota la Comunitat Valenciana.

Per açò, aquest acord arreplega que s’estableix un procés en el qual els municipis afectats (veure annex) disposaran fins al 31 de març de 2017, inclusivament, perquè, amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, si és el cas, de les diputacions provincials, presenten les estimacions de danys en les infraestructures i béns públics, que hagen estat afectats, així com, si és el cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’hagueren d’efectuar com a conseqüència del temporal.

En aquestes estimacions de danys hauran d’incloure una memòria valorada d’aquesta estimació de danys, amb la relació detallada de les infraestructures afectades i la seua localització, preferentment cartogràfica; declaració que tots els danys s’han produït com a conseqüència del temporal descrit en aquest acord, així com declaració de qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant altres organismes públics o privats o, si és el cas, declaració on s’indique que no s’ha sol·licitat ni s’ha rebut una altra ajuda.

Una comissió tècnica avaluarà les sol·licituds

Una vegada presentades les sol·licituds, s’avaluaran per part d’una comissió tècnica, presidida pel director de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, i formada pel sotsdirector general d’Emergències, així com per una persona amb rang mínim de cap de servei designada per cada conselleria o departament competent.

Així mateix, a la comissió li correspondrà fer una estimació pressupostària amb càrrec al Fons de Contingència per a l’exercici 2017, que se sotmetrà a l’aprovació pel Consell.

En el cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà establir un prorrateig entre totes les actuacions financiables, que s’imputaran a càrrec del Fons de Contingència per a l’exercici 2017. Tot açò sense perjudici que els departaments competents puguen cofinançar, amb càrrec als seus fons propis ordinaris, les actuacions previstes fins al 100 per 100 del seu cost.

L’execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme a través del procediment d’inversió directa o per mitjà del procediment de subvenció. A més, les actuacions d’inversió directa podran realitzar-se mitjançant encàrrec a mitjans propis als quals es refereix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

D’altra banda, i pel que es refereix a l’àmbit de competència de l’Administració General de l’Estat, la Llei 17/2015 del sistema nacional de protecció civil, estableix el procediment de declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil, i preveu que aquesta declaració s’efectue per acord del Consell de Ministres, i que les administracions públiques interessades la podran sol·licitar. Per aquest motiu, aquest acord també estableix que s’inste a l’Administració General de l’Estat a efectuar aquesta declaració.

Últimas noticias

Contenido relacionado