18:03 - viernes, 1 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació marca els requisits per a renovar els concerts educatius

El Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableix el reglament de concerts educatius valencians i es convoca el procés general d’accés o renovació.

Aquesta norma estableix els criteris per a sol·licitar, renovar o modificar concerts educatius, i al mateix temps, desenvolupa la llei estatal de concerts en etapes no obligatòries, que no havia tingut cap adequació en l’àmbit autonòmic.

Segons el decret aprovat, s’estableixen les condicions que han de regir els concerts i es garanteix que tots els centres tinguen les mateixes oportunitats, seguint uns criteris objectius i transparents a l’hora de concertar una unitat.

Alguns dels elements més importants del text han sigut aportats en les taules de negociació, tant en patronals com en sindicats de treballadors de l’educació.

La Llei estatal de concerts educatius, en vigor des de 1985, no regula els concerts singulars. Els concerts singulars són aquells que es fan per a nivells d’ensenyament no obligatoris. La llei esmenta que existeixen, però no els criteris per a realitzar els concerts, ni com es renoven o es modifiquen.

Aquesta llei s’ha desenvolupat fins ara en el territori valencià sense adequar-se al context autonòmic, i com a conseqüència, s’ha interpretat sempre en els mateixos criteris, tant si el concert era per a educació obligatòria com per a educació postobligatòria.

Amb el decret aprovat avui, la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport preveu que els concerts generals, que corresponen a l’educació obligatòria, es regeixen per la norma bàsica establida, o siga, la llei estatal, i pel que fa als concerts singulars es proposa el desenvolupament autonòmic de la llei estatal.

En aquest nou marc normatiu, el procediment que s’estableix garanteix a tots els centres privats les mateixes oportunitats en l’accés al règim de concerts dels ensenyaments postobligatòries, i estableix criteris objectius de priorització.

Com no és educació obligatòria, l’Administració no està obligada a concertar els nivells de Batxillerat i Formació Professional. Fins ara, si un centre amb nivells no obligatoris tenia un concert, la renovació del concert era automàtica, llevat que no es tinguera l’alumnat suficient.

Amb el nou decret, en el moment que finalitze un contracte de concertació, la qual cosa cal fer és una negociació dels concerts que es necessiten. És per açò que s’indica que tots els concerts d’ensenyament postobligatòria s’extingeixen quan finalitzen els contractes de concertació i s’inicia de nou el procés de sol·licitud, modificació o renovació.

Criteris objectius i transparents

En cas que el nombre de sol·licituds de concerts singulars siga superior al nombre de places necessàries, el decret de concerts dóna preferència als centres d’acord amb els criteris següents, ordenats per ordre de prioritat:

1. Les sol·licituds per part de les antigues filials, és a dir, les empreses que sempre han estat concertades històricament abans que hi haguera un sistema públic educatiu generalitzat. Són les que abans que es generalitzaren els concerts ja estaven fent aquest servei.

2. Que s’atenga a la població desfavorida. Serà la Direcció general de Política Educativa la que determinarà els criteris que acrediten atendre a la població desfavorida.

3. Centres amb experiències educatives innovadores, que seran acreditats com a tals per part de la Direcció general de Política Educativa.

4. Centres que atenguen a la població en la seua àrea d’escolarització.

5. Centres que hagen contractat a professorat acomiadat d’altres centres per la modificació o supressió del concert d’aquests últims.

Així mateix, per sobre dels criteris prioritzats assenyalats anteriorment, preval el criteri general marcat per la llei estatal que explicita que les cooperatives educatives tenen prioritat de concertació pel que fa a les empreses que no ho són.

Enguany finalitzen els contractes dels concerts singulars d’FP i Batxillerat. Amb la posada en funcionament del decret, s’analitzarà el context per a contractar els concerts que realment siguen necessaris a partir del pròxim curs 2017-2018, quant a la concertació singular postobligatòria.

Procés de negociació fructífer

L’esborrany de decret ha sigut debatut en les taules sectorials pertinents, tant pel que fa a les patronals educatives com als sindicats amb representació en l’ensenyament concertat.

Fruit d’aquest diàleg amb el sector, el decret ha incorporat millores substancials, sobretot quant als criteris objectius per a la concertació d’unitats, on s’ha incorporat el supòsit que fa referència a la preferència de centres que contracten treballadors acomiadats d’altres centres.

Últimas noticias

Contenido relacionado