sábado, 20 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

En els centres amb major demanda prevaldrà la proximitat al col·legi

Així és com s’acaba el districte únic, tant en col·legis com a instituts públics i concertats prevaldrà la proximitat, ja no es donarà punt per ser fill o germà d’antic alumne, ni per ser mare gestant ni queda tampoc gens del punt que triava com a circumstància especial el centre docent. Pujaran els punt, a més, ja que la prozimitat al centre valdrà 10 punts i tindre un germà al centre en valdrà 15.

L’avantprojecte que regula els centres docents tant públics com a privats així ho defineix, amb l’objectiu de «reforçar el control social del procediment per a fer possible conjugar la llibertat d’elecció de centre per les famílies, amb l’accés de tot l’alumnat en condicions d’igualtat, així com l’adequada i equilibrada distribució entre els centres docents» aquesta missió recaurà sobre els consells escolars municipals.

Les zones es delimitaran segons la població escolar de la zona i el volum de centres docents. En els municipis valencianoparlants cada districte escolar haurà d’incloure almenys un centre amb línia d’ensenyament en la llengua pròpia.

Últimas noticias

Contenido relacionado