16:02 - lunes, 26 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

FACUA denuncia als cinemes ABC per no permetre menjar i beguda de l’exterior

Consumidors en Acció ha denunciat als cinemes ABC , davant el Servei Territorial de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana per no permetre als usuaris l’accés amb beguda i menjar adquirides fora de les instal·lacions. L’associació també ha remès la seua denúncia a l’Agència de Seguretat i Resposta a les emergències, dependent de la Direcció general de Seguretat i Protecció Ciutadana.

FACUA ha tingut coneixement, després de l’advertiment d’alguns usuaris, que en aquestes sales s’ha impedit l’accés a persones que han volgut accedir amb menjar i/o beguda comprada fora de les instal·lacions. En l’entrada del cinema han publicat un anunci que indica: “Es prohibeix l’entrada amb productes procedents de l’exterior” i un dibuix d’una hamburguesa i un refresc amb un cercle de prohibició superposat.

L’associació recorda que si el cinema permet el consum d’aliments i begudes en les seues instal·lacions, és abusiu que no permeten que procedisquen de l’exterior, atès que la seua activitat principal no és la venda de tals productes, sinó l’exhibició cinematogràfica. La mesura de no permetre aliments només té sentit si es tracta d’un restaurant, per exemple, atès que la seua activitat principal és la venda d’aquests productes.

FACUA indica en la seua reclamació que no permetre l’entrada en el cinema amb menjar i beguda és una clàusula abusiva prohibida pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En l’article 82.1 s’arreplega que són abusives aquelles estipulacions que causen “un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte”.

Així mateix, la Comissió de Cooperació de Consum, òrgan executiu de la Conferència Sectorial de Consum, també s’ha pronunciat diverses vegades en aquest sentit (consulta 53 de 1998 i consulta 5 de 2000): “les clàusules en la qual s’imposa al consumidor limitacions amb vista a l’adquisició dels productes sense fundar-se en circumstàncies objectives ha de ser considerada abusiva”.

Tampoc el dret d’admissió serveix com a escut per a aquest comportament. D’acord a la normativa autonòmica, la d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics regula com a dret d’admissió “impedir l’accés i permanència en un establiment públic motivat per raons objectives que puguen impedir el normal desenvolupament de l’espectacle o activitat o suposen la vulneració de la normativa vigent” i ho limita a les següents situacions: “Els titulars o prestadors hauran d’impedir l’accés a persones que manifesten comportaments violents, puguen produir molèsties a altres espectadors o usuaris, o bé dificulten el normal desenvolupament de l’espectacle o activitat”. Cap dels motius assenyalats justifica, doncs, l’exercici del dret d’admissió impedint l’accés a persones que han adquirit aliments o begudes en altres recintes.

FACUA segueix recaptant denúncies d’usuaris de tota Espanya que es puguen trobar en situacions similars a la detectada en el cinema ABC d’Elx. L’associació sol·licita als usuaris que acudisquen a qualsevol sala de cinemes en les quals s’establisca aquesta prohibició, que ho posen en coneixement d’aquesta associació per a formular les oportunes denúncies contra les empreses responsables.

Últimas noticias

Contenido relacionado