jueves, 13 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El 87% de les herències gestionades en la Comunitat Valenciana en 2017 no va pagar cap tribut

L'objectiu de la política fiscal és avançar cap a una major coresponsabilitat fiscal i progressivitat en el sistema.

El 87,4% de les 173.103 herències en la Comunitat Valenciana en 2017 no va pagar cap tribut, mentre que el 6% va pagar una quota inferior a 1.000 euros, el 3,4% dels casos va abonar entre 1.000 i 5.000 euros, i únicament el 3,2% va tributar per damunt dels 5.000 euros, segons les dades de la Direcció General de Tributs.

L’objectiu de la política fiscal és avançar cap a una major coresponsabilitat fiscal i progressivitat en el sistema. No obstant això, el dèficit de recursos que pateix la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l’actual sistema de finançament fa que no es puguen reduir més els impostos.

Així, en adquisicions mortis causa (herències) en la Comunitat Valenciana existeix una bonificació en quota per parentiu del 75% al Grup I (descendents menors de 21 anys) i del 50% per al Grup II (descendents majors de 21 anys, ascendents i cònjuges). A més, s’aplica també una reducció de la base imposable de 100.000 euros per hereu (és a dir, que cada hereu es descompta 100.000 euros del valor de l’herència a l’efecte de l’impost, sempre habitatge habitual apart, fins a un límit de 150.000 euros). Aquesta reducció pot arribar fins a 156.000 euros per als menors de 21 anys (s’aplica una regla de tal manera que cada any menys de 21 anys se li augmenta la reducció un 1%).

Pel que fa a les adquisicions inter-vius(donacions) existeix una reducció en la base imposable de 100.000 euros, amb un límit: Que el donatari tinga un patrimoni preexistent de 600.000 euros.

En matèria de Successions i Donacions des del Consell també s’ha eliminat la discriminació fiscal que patien les unions de fet en l’anterior etapa de Govern en adquisicions mortis causa, equiparant-les amb els casats en l’aplicació de la reducció per parentiu.

Així mateix, existeix una reducció de la quota per transmissió d’empresa individual o negoci professional del 95%. En aquest punt cal destacar que s’ha eliminat l’ordre de prelació en les reduccions als parents col·laterals fins al tercer grau, ja que abans la reducció s’aplicava a aquests últims únicament quan no hi havia descendents. L’eliminació de l’ordre de prelació és una mesura pionera en la Comunitat Valenciana, que ni tan sols existeix a nivell estatal.

Últimas noticias

Contenido relacionado