sábado, 13 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Igualtat convoca el concurs de cartells del 8 de març Dia Internacional de la Dona 2016

El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva i està obert a la participació de totes les persones físiques, majors d’edat, residents a la Comunitat Valenciana, de forma individual o formant equip.

Les bases, que apareixen hui publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), estableixen que podran presentar un màxim de tres obres, que hauran de ser cartells, originals i inèdits que podran realitzar-se per qualsevol tècnica o procediment sempre que puga ser susceptible de reproducció per mitjans tècnics normals. Les dimensions seran necessàriament de 50 x 70 cm en disposició vertical.

n els cartells haurà de figurar de forma ben visible ‘8 de Març, Dia Internacional de la Dóna’ o ‘8 de Març, Dia Internacional de la Dona’, així com l’espai lliure suficient per a la inserció dels logotips oficials. 

El termini d’admissió d’originals finalitzarà el 13 de febrer i podran presentar-se en qualsevol dels registres de les seus de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. El decisió del jurat i la resolució de la convocatòria es faran públics.

La Generalitat concedirà un primer premi de 2.000 euros i dos accèssit de 1.000 euros cada un. També podrà concedir mencions especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho mereixen en opinió del jurat.

Una selecció dels treballs presentats podrà ser exposada al públic i les obres premiades seran cedides a la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, pel que fa a la seua publicació o exposició, reservant-se el dret de reproduir-los en el futur sense que comporte cap tipus de retribució o contraprestació derivada de la propietat intel·lectual, mentres que els treballs no premiats podran retirar-se.

En la valoració de les obres presentades, el jurat tindrà en compte el valor representatiu del Dia Internacional de la Dona, la qualitat artística i l’originalitat. El jurat del premi serà nomenat i presidit per la directora general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Anaïs Menguzzato.

Estarà integrat a més per quatre vocals d’acord amb la composició següent: el degà o degana de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València o persona en qui delegue, la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura o persona en qui delegue i dues persones relacionades amb el món cultural en els àmbits de la pintura, disseny gràfic, crítica d’art, galeries, etc. Un tècnic de la direcció general farà les funcions de secretari del jurat i comptarà amb veu i sense vot.

Últimas noticias

Contenido relacionado