sábado, 18 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Teletreball, permisos i reducció de jornada, opcions pels pares amb menors ‘sospitosos’ de COVID

Actualitat Valenciana ha tingut accés a l'informe oficial de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral de la Generalitat Valenciana, encarregat pel Secretari Autonòmic Enric Nomdedéu on es detallen les alternatives reals segons la normativa actual, mentre les possibles mesures excepcionals dels nous escenaris futurs segueixen encara en ple debat polític.

L’informe de la Direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral de la Generalitat Valenciana respecte a les situacions laborals per a pares i mares derivades del confinament de fills menors confinats o amb quarantena per la COVID-19, apunta que el teletreball, els permisos remunerats o no remunerats recuperables i la reducció de jornada són en estos moments les opcions que es contemplen segons la normativa actual.

Este informe, al que ha tingut accés Actualitat Valenciana, i que el mateix secretari autonòmic Enric Nomdedéu va demanar per a dibuixar el panorama normatiu actual què es pot generar amb la tornada al ‘cole’, parla de les alternatives a què els progenitors treballadors poden acollir-se si es troben en esta situació d’haver de tindre els menors confinats.

L’escrit analitza les opcions contemplant dos escenaris possibles. D’una banda es plantegen les alternatives quan els serveis mèdics determinen l’obligació d’aïllament dels pares del menor quan este ha donat positiu per contagi de la COVID-19. I d’altra, es baralla la situació en la qual el menor haja de guardar quarantena a casa perquè un altre company del Centre Educatiu haja donat positiu en COVID-19 i les autoritats sanitàries no obliguen a l’aïllament dels pares dels menors no contagiats.

En el primer cas, menor amb PCR positiva, L’art. 5 del RD Llei 6/2020 (modificat pel RD Llei 27/2020), amb la finalitat de protegir la salut pública, estableix que “es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel virus COVID-19…”.

Una mesura que es va dictar amb caràcter excepcional i continua vigent i es refereix
exclusivament a la prestació econòmica d’incapacitat temporal. La mesura és aplicable tant a treballadors/as per compte d’altre com per compte propi, d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

A més, en este cas s’estableix que la duració esta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa i la corresponent alta, expedit pel facultatiu de seguretat social.

Què passa quan la quarantena és preventiva?

Els dubtes però, vénen derivats de la situació en què el menor haja de guardar quarantena a casa perquè un altre company del Centre Educatiu haja donat positiu en COVID-19 i les autoritats sanitàries no obliguen a l’aïllament dels pares dels menors no contagiats.

En esta circumstància, les actuals normes legals de caràcter laboral, ara a debat, plantegen: el teletreball, permís retribuït no recuperable, adaptació o reducció de la jornada i permís no retribuït recuperable pactant amb l’empresa.

Respecte al teletreball, està pendent la futura regulació, encara que l’últim període de confinament ja es va recomanar que es plantegés com a alternativa preferent enfront d’altres mesures com els ERTE, però és obvi que esta opció només és viable en alguns casos. Així, que segons apunta l’informe “el teletreball és una opció preferent però no una obligació exigible a les empreses”.

Pel que fa al permís retribuït no recuperable, la regulació actual “no es contempla que la permanència en el domicili dels progenitors per a la cura del fill menor, signifique l’obligació de facilitar un permís retribuït no recuperable”

Respecte a l’adaptació o reducció de la jornada, l’art. 6 del RDL 8/2020 determina que “les persones treballadores per compte d’altri que acrediten deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seua jornada i/o a la reducció de la mateixa en els termes previstos en el present article, quan concórreguen circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària de la COVID-19”.

A més cal afegir que la vigència d’estes mesures (PLA MECUIDA) van ser prorrogades pel RD Llei 15/2020 fins al 21 de setembre de 2020. Però, cal recordar que esta reducció de jornada, porta aparellada una reducció proporcional del salari.

Per últim, també es pot optar per un permís no retribuït recuperable que es pot pactar entre treballadors i empresa per a establir la manera de recuperar les hores, però s’ha de recordar que encara que en estos casos el treballador podrà invocar l’obligació de l’empresa d’afavorir la conciliació de la vida personal i laboral, també és cert que requerirà que l’empresa valore la situació cas per cas, per a verificar que la concessió d’estos permisos no altera de manera important l’activitat ordinària de l’empresa.

Amb tot, molts interrogants encara queden pendents, i amb una normativa no adaptava a un futur incert a què se suma una precarietat laboral agreujada per la crisi, caldrà esperar a veure l’evolució dels contagis entre menors i la ‘salut’ econòmica i laboral per saber que passarà sobre la realitat.

Últimas noticias

Contenido relacionado