martes, 25 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’avaluació del tercer trimestre del curs serà resultat de la mitjana dels dos primers

L'avaluació final dels estudiants valencians serà el resultat de la mitjana dels dos primers trimestres i la diagnosi del treball realitzat durant el tercer trimestre de classes no presencials.

L’avaluació final dels estudiants valencians serà el resultat de la mitjana dels dos primers trimestres i la diagnosi del treball realitzat durant el tercer trimestre de classes no presencials. Esta última no tindrà un efecte negatiu en la mitjana de les dos primeres avaluacions. A més, s’estableix que l’alumnat promocionarà de curs amb caràcter general i el pròxim curs escolar hi haurà un pla específic de recuperació i reforç en totes les etapes educatives.

Esta és la proposta de resolució que presentarà la Conselleria d’Educació als sindicats de l’ensenyament per a desplegar l’ordre del Ministeri d’Educació per la qual s’estableixen les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del pròxim curs 2020-2021, davant la crisi de la Covid-19.

Respecte a l’avaluació del tercer trimestre i l’avaluació de final de curs, la Conselleria estableix que l’alumnat promocionarà de curs amb caràcter general. En totes les etapes educatives, les activitats d’avaluació del tercer trimestre tindran caràcter diagnòstic i formatiu i es faran pel mateix mecanisme amb el qual cada centre s’ha comunicat amb el seu alumnat en el desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge des de la suspensió de l’activitat presencial.

D’esta manera, els instruments d’avaluació del tercer trimestre seran: la valoració del treball realitzat durant els mesos d’abril, maig i juny, l’interés mostrat en el desenvolupament d’activitats i tasques i l’actitud que cada alumne haja mostrat en les activitats individuals i grupals. En tots els casos es tindran sempre presentes les dificultats de caràcter tecnològic, social o personal de cada alumne.

L’avaluació de final de curs es realitzarà atenent els resultats obtinguts en els dos primers trimestres i “les actituds mostrades en el tercer trimestre, sense que este últim provoque un efecte negatiu en la mitjana de les dos primeres avaluacions”, detalla el departament que dirigeix Vicent Marzà, que incideix que cada alumne obtindrà les seues pròpies qualificacions finals.

Pel que fa a quart de l’ESO, en cas que l’equip docent haja decidit de manera excepcional en algun cas que un alumne no promocione, els centres docents faran proves d’avaluació extraordinàries per a qui no haja obtingut el títol d’ESO. Estes proves podran concretar-se en la realització de projectes, treballs i tasques. En finalitzar la recuperació, l’equip docent determinarà, de manera col·legiada, si l’alumnat en estes circumstàncies obté el títol d’ESO.

L’alumnat que promocione de primer a segon de Batxillerat sense haver superat totes les matèries seguirà els plans de reforç que establisquen els departaments didàctics i haurà de superar les avaluacions corresponents d’estos plans durant el curs 2020-2021. Podran matricular-se en les matèries de continuïtat de segon curs malgrat no tindre superades les de primer, que es donaran per aprovades sempre que se superen les corresponents de segon de Batxillerat.

D’altra banda, en tots els cursos s’establiran plans de reforç de continguts, que contemplaran mesures excepcionals d’organització del currículum en els diferents nivells i etapes. Amb l’objectiu que este programa específic de reforç siga efectiu, els centres educatius centraran el seu pla d’actuació per a la millora (PAM) del curs 2020-2021 en activitats per a la consolidació i la recuperació dels aprenentatges imprescindibles perquè tot l’alumnat puga seguir amb èxit el pròxim curs, especialment el que té més dificultats. Per a fonamentar este pla de reforç, els centres educatius realitzaran una programació extraordinària de l’activitat educativa per al mes de setembre.

TRANSICIÓ ENTRE ETAPES

En este sentit, i per a un estadi de transició entre etapes com és el pas de sisé de Primària a primer d’ESO, Educació proposa que el pròxim curs l’alumnat d’este curs treballe per àmbits per a facilitar el canvi i recuperar aprenentatges no impartits en sisé de Primària durant la suspensió d’activitat presencial.

L’organització curricular serà similar a l’existent en l’actualitat en els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) de tercer d’ESO i en els programes de reforç de quart d’ESO (PR4), que agrupen la majoria d’assignatures en àmbits de coneixement: lingüístic i social, i científic, matemàtic i tecnològic.

Igualment, els centres també podran proposar una organització curricular excepcional en els cursos en els quals es considere que és la millor manera d’aconseguir l’adquisició dels aprenentatges afectats per la situació del tercer trimestre d’este curs.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

En FP es modifica, de manera excepcional i per a este curs, la durada del mòdul de Pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) en les hores que preveuen els reials decrets que estableixen cada títol i els seus ensenyaments mínims: 130 hores en FP Bàsica i 220 hores en grau mitjà i grau superior.

En els cicles de grau superior s’integraran, de manera excepcional, els mòduls de FCT i de Projecte. Els dos es realitzaran de manera integrada i amb una durada total de 245 hores, corresponents a la suma de la durada que preveuen els reials decrets de cada títol per a estos mòduls.

En els cicles de grau mitjà i en l’FP Bàsica s’incorporarà, excepcionalment, un nou mòdul integrat de 245 i 155 hores, respectivament, que contindrà els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació del mòdul de FCT i els objectius generals de cadascun dels títols, de tal manera que este nou mòdul substituirà excepcionalment el mòdul d’FCT.

Donades les circumstàncies derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, se substituirà l’estada en empreses per una proposta d’activitats associades a l’entorn laboral.

L’alumnat de segon curs de les famílies professionals de sanitat i de serveis socioculturals i a la comunitat que hagen accedit a un contracte de treball dels establits en el marc de l’Ordre 299/2020, de 27 de març, del Ministeri de Sanitat, quant a les mesures relatives als professionals sanitaris en formació per a fer front a la Covid-19, es reconeixeran les hores realitzades pel seu contracte laboral a l’hora de determinar l’exempció total o parcial del mòdul d’FCT sense necessitat d’aplicar la durada d’un any complet d’experiència laboral.

Si un alumne ha realitzat en Formació Dual més de 250 hores, l’equip docent podrà considerar estes com a hores d’FCT i, de manera excepcional, aprovar el mòdul d’FCT. En este cas, l’alumnat haurà de realitzar la part corresponent al mòdul de Projecte. Si no ha fet les hores mínimes, s’haurà d’incorporar al mòdul de FCT més Projecte i realitzar la part pendent fins a completar el nombre d’hores establit.

Quant a les FCT d’FP, Educació determina que, amb caràcter excepcional, l’alumnat puga sol·licitar la renúncia a la convocatòria ordinària de les pràctiques del curs 2019-2020 i, alhora, puga optar a la realització del mòdul de Projecte en el curs 2019-2020.

En este cas, en el curs 2020-2021 l’alumnat es matricularà en el mòdul FCT i haurà de fer les pràctiques atenent les possibilitats organitzatives dels centres educatius i a la disponibilitat de places a les empreses al llarg del pròxim curs.

En el moment que s’autoritze l’inici de l’activitat educativa presencial, l’alumne podrà tornar a fer l’FCT en l’empresa assignada o continuar en la modalitat en línia.

Últimas noticias

Contenido relacionado