viernes, 14 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Mislata tanca el pressupost de 2016 amb un romanent de tresoreria de 3,7 milions d’euros

Mislata és un exemple de municipi que ha aconseguit sanejar els seus comptes en estos últims anys, els més durs de la crisi. La gestió econòmica i financera ha permès, no solament reduir el deute a la mitat, sinó també encadenar sis exercicis consecutius de romanents positius de tresoreria.

En 2011, la caixa va tancar amb un romanent positiu de 897.357€; en 2012, el romanent va ser de 950.864€; en 2013 va aconseguir el seu màxim històric amb 4.332.307€ i en 2014 i 2015 va seguir la tendència positiva, amb 1.658.041€ i 445.678€ respectivament.

Estos superàvit anuals només poden destinar-se a pagar als bancs perquè així ho obliga la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Per això l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, reclama al Govern de Rajoy que permeta que estos romanents revertisquen en la gent i que no siguen els bancs els qui es beneficien d’ells.

“A Mislata hem aconseguit portar endavant un pla de sanejament econòmic i financer per a racionalitzar les despeses públiques i poder dirigir totes les accions i polítiques a les persones… en definitiva, per a generar més benestar i futur”, explica Bielsa. Per això, l’alcalde critica que “hui, per culpa d’esta Llei, veiem limitada la nostra capacitat de gestió i exigim que els fruits de la nostra gestió servisquen per a ajudar al progrés de la nostra ciutat i millorar els serveis socials i les atencions bàsiques”.

A més del romanent positiu de tresoreria, l’informe de la Intervenció Municipal, amb les dades d’execució pressupostària a 31 de desembre de 2016, conclou que l’Ajuntament de Mislata “complix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, complix amb l’objectiu de la regla de despesa” i xifra el volum de deute viu en 21 milions, un 76% dels ingressos corrents. Finalment, el període mitjà de pagament global xifrat per la Intervenció i la Tresoreria Municipal, tenint en compte també a l’empresa pública Nemasa, se situa en 17,10 dies.

Últimas noticias

Contenido relacionado