lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Els nous requisits lingüístics per als funcionaris

La futura Llei de Funció Pública de la Comunitat Valenciana contempla que el Consell haurà d’aprovar en mig any un reglament que regule el nivell de valencià pels empleats públics.
De fet, es preveu que en cas de no aprovar-se l’anomenat reglament es demanarà el mitjà o C1 per als següents nivells de funcionariat:

  • Grup A, dividit en dos Subgrups A1 i A2: Per a l’accés als cossos o escales d’aquest Grup s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau. En aquells supòsits en els quals la Llei exigisca un altre títol universitari serà aquest el que es tinga en compte.
  • Grup B: Per a l’accés als cossos o escales del Grup B s’exigirà estar en possessió del títol de Tècnic Superior.

Es demanarà el grau mitjà o el nou nivell C1 o C2 per als funcionaris de la següent categoria:

  • Grup C: Dividit en dos Subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés, sent C1 per al títol de batxiller o tècnic i C2 per al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Es demanarà el Grau Oral o A2 als funcionaris de la següent categoria:

  • Professionals funcionarials: Són aquelles persones que presten serveis de caràcter transitori. Es regeixen pel dret administratiu i ocupen places que es troben reservades als funcionaris de carrera. Els interins ocupen transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera o substitueixen a funcionaris que gaudisquen del dret de reserva de plaça i destinació. També poden ser aquells que es dediquen a programes estrictament temporals o per a situacions urgents.

Últimas noticias

Contenido relacionado