domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Generalitat accepta la cessió de la parcel·la per al centre sanitari de St. Francesc d’Oliva

L'alcalde compta amb el compromís de la Consellera, que de seguida es donarà inici a la contractació del Projecte Constructiu del nou centre, per a la qual cosa existeix una partida pressupostària de 150 mil euros

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui la resolució de 25 de gener de 2019, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’immoble situat al carrer de Guillermo Pastor Burgalat, amb la finalitat de construir el nou centre sanitari de St. Francesc.

Per la seua banda, l’Ajuntament d’Oliva es compromet a assumir les despeses del trasllat d’un armari d’escomesa elèctrica al capdavant de la parcel·la, així com de l’extensió de la corresponent línia subterrània de baixa tensió, tal com va acordar el Ple en el seu dia.

D’ara endavant, la cessió ja és oficial i no hi ha cap impediment per contractar el Projecte Constructiu, necessari per a poder licitar les obres i que el nou centre sanitari es faça així realitat.

Fa uns mesos, l’Ajuntament d’Oliva ja va rebre l’informe favorable de viabilitat tècnica prèvia per a la construcció del nou consultori auxiliar “Sant Francesc”, que va permetre continuar amb la tramitació de la documentació jurídic patrimonial per a completar la cessió de la parcel·la.

És per això que, des de la recepció de dit informe favorable, els serveis jurídics municipals es van posar a treballar amb la finalitat de preparar la resta de documentació per a completar la cessió. Aleshores va ser necessari adoptar un nou acord del Ple, perquè la parcel·la no estava donada d’alta en l’Inventari Municipal de Béns, tal com s’haguera hagut de fer en 2003, quan l’Ajuntament va rebre la parcel·la com a conseqüència de les cessions obligatòries del procés d’urbanització del Sector 15.

Una vegada adoptat l’acord del Ple i publicat, va ser possible aportar nota simple registral de la parcel·la, informe sobre la inexistència de cap deute i estar lliure de càrregues, certificat de la Secretaria General que la parcel·la figura en l’inventari de béns municipal, traure a informació pública la cessió de la parcel·la i adoptar un nou acord de Ple de cessió de la parcel·la.

Nombroses gestions al llarg d’aquesta legislatura
En novembre de 2015, després d’un mandat corporatiu sencer sense cap avanç, una delegació de l’Ajuntament d’Oliva, formada per la regidora de Salut Pública i l’alcalde, es va reunir amb la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic i el Director General d’Assistència Sanitària.

Ambdós responsables desconeixien la cessió efectuada pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva, en qualsevol cas, es van comprometre a donar una resposta sobre la mateixa i a estudiar la viabilitat del nou centre de salut dintre del Pla Funcional d’Assistència Sanitària. Tot això abans del tancament del Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries.

Va transcórrer quasi un any sense que constara cap resposta. És per això que, després de múltiples gestions, l’alcalde es va tornar a reunir amb el Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, el 27 d’octubre de 2016, a la Conselleria.

En la reunió, es va informar l’alcaldia que la necessitat del Centre de Salut de Sant Francesc d’Oliva havia estat informada favorablement en el marc del Pla Funcional d’Assistència Sanitària, i que els serveis tècnics del departament d’infraestructures havien xifrat la inversió necessària en 2.765.000 euros.

Igualment, es va informar l’alcalde que els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2017 comptarien amb una partida per a l’encàrrec de la redacció del projecte constructiu.

Així doncs, atesa la necessitat de completar convenientment l’expedient administratiu i d’obtindre la preceptiva resposta, el 8 de novembre de 2016 es va tornar a enviar ofici de remissió a la Conselleria, acompanyat del certificat de l’acord Ple de 29 de desembre de 2005, de cessió de parcel·la municipal adscrita al servei públic de dotació hospitalària en favor de la Generalitat Valenciana.

Paral·lelament, es va publicar l’avantprojecte dels pressupostos de la Generalitat de 2017 sense la partida que s’havia promés per part de la Conselleria de Sanitat per a la redacció del projecte constructiu. De manera que des de l’alcaldia es van dur a terme les gestions oportunes amb els diferents grups parlamentaris de les Corts per tal d’incloure una esmena en el tràmit parlamentari de debat i aprovació dels pressupostos.

Finalment, una vegada incorporada aprovada l’esmena que l’alcalde va negociar amb els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, el 31 de desembre de 2016, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el Pressupost de la Generalitat de 2017, amb una partida pressupostària de 120 mil euros anomenada “Construcció nou centre de salut Oliva II – Sant Francesc” (programa 412.22, fitxa FP6, codi EC120), amb la finalitat d’adjudicar la redacció del projecte constructiu.

Malauradament, la partida no es va gastar perquè va tornar a transcórrer un any sense cap resposta de la Conselleria de Sanitat, ni sobre l’acceptació de la cessió del solar municipal, ni sobre l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu.
A finals de 2017 la Conselleria de Sanitat va iniciar l’expedient per tramitar la recepció de la parcel·la.

Últimas noticias

Contenido relacionado